Mag je een boom kappen in het broedseizoen 2023?

Mag je een boom kappen in het broedseizoen 2023?

Vogelnest met kuikens mogen niet verstoord worden.Je zou verwachten dat er een seizoen is waarin vogels broeden, en dat je in dat seizoen geen boom mag kappen, toch?

Enerzijds is het waar, Er zijn nagenoeg geen vogels op ons halfrond die in de winter broeden. Anderzijds is er niets zo verwarrend en tenenkrommend als de term "broedseizoen". Sommige vogels broeden bijna het hele jaar door. Denk bijvoorbeeld aan de hout- of tortelduif. Ze zijn altijd beschermd als ze broeden op een nest. Nesten van bepaalde vogelsoorten zijn het hele jaar beschermd of er nou een vogel op zit of niet.

Het idee is om de bescherming van broedende vogels en hun nesten in de wet vast te leggen is om voor inheemse vogels extra bescherming in te stellen wanneer ze zich voortplanten, Als deze broeden is het verboden om opzettelijk de vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen. Het doel is om de vogels en hun jongen te beschermen en te voorkomen dat broedende vogels hun nesten verlaten,  de eieren niet uitkomen of het kuiken niet meer worden gevoed. Zie hier een lijst van vogels die bescherming genieten.

Deze regels liggen vast in de wet. Niemand zal daar redelijkerwijs bezwaar tegen hebben. Het algemene publiek neemt echter die term vaak in de mond zonder te beseffen wat het inhoud. De gedachte is vaak dat er in de maanden waarop de meeste vogels broeden er niet gekapt mag worden. Dat klopt niet. De term broedseizoen zou daarom verboden moeten worden. Want er bestaat helemaal geen “broedseizoen”.

Tot voor kort waren de Flora en Fauna Wet en de artikelen 3.1 en 3.5 uit de Wet Natuurbescherming van toepassing en de van kracht.. In 2021 is deze opgegaan in de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt richtlijnen voor regels en maatregelen die de natuur beschermen. Dus:

  • regels voor overheden, bedrijfsleven, natuurorganisaties en burgers over hoe zij om moeten gaan met de natuur (zorgplicht);
  • maatregelen die provincies en het Rijk moeten nemen om de natuur te beschermen;
  • specifieke onderwerpen, zoals de jacht, BOMENKAP  en de bestrijding van schadelijke dieren;
  • regels over hoe overheden, bedrijfsleven, natuurorganisaties en burgers om moeten gaan met niet-inheemse dieren en planten.

In het kort stelt deze nieuwe wet dat je als boomverzorger ALTIJD verplicht bent om rekening te houden met de aanwezigheid van dieren in de boom als je kap of snoeit. Ongeacht de tijd van het jaar. Daar dien je naar te handelen. Je zorgplicht omvat de boom en omgeving vooraf secuur te controleren, Met een grondige controle sluit je uit dat je mogelijk verstorende activiteiten ontplooit. Is dat met voldoende borgingen het geval dan kan de kap plaatsvinden.

Of daarbij een kapvergunning nodig is hangt van de boom zelf af en de specifieke plaatselijke gemeentelijke regels af. In combinatie met het type boom, dikte, urgentie, ziekte, zone etc. Ik help u graag vrijblijvend door de regelbrij heen.

Zorgvuldigheid is dus troef bij het zorgvuldig controleren en uitsluiten. Niet iedereen mag dat. Laat dus niet zomaar iemand een boom kappen in je tuin.

Maar het is ook helemaal niet verboden om in mei, juni, juli, augustus bomen te kappen of te snoeien. Of in mei een vogel een ei legt of niet.

 

Direct een offerte aanvragen

Meteen weten of uw boom betaalbaar en veilig weg kan?